top of page

בלעדיות

הסכם בלעדיות נעשה בין שני צדדים שמתחייבים לעבוד ביחד באופן שנותן לאחד מהם או לשניהם יתרון על פני המתחרים. בהקשר תקשורתי למשל, אייטם (ע"ע) בלעדי עשוי לכלול ראיון חושפני או השמעת בכורה של שיר חדש שניתנים רק לכלי תקשורת ספציפי, לפני שהדברים משותפים בכלי תקשורת מתחרים או מגיעים לקהל הרחב. בתחום ההפצה, הסכם הפצה בלעדי (exclusive) לטריטוריה מסויימת מבטיח למפיץ שרק הוא יזכה להנות מרווחים פוטנציאליים, בעוד שהסכם הפצה לא בלעדי (non-exclusive) מאפשר ליוצר להמשיך ולהפיץ את יצירתו דרך צינורות נוספים באותה טריטוריה.

bottom of page