top of page

    תנאי שימוש באתר "הלזריה"    

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 1. קדימון

  אתר "הלזריה" (להלן "האתר") הוא אתר המשמש כמרכז מידע למוזיקאים, יוצרים ואנשי מקצוע וניתנת לך האפשרות לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן. יובהר כי "האתר" מתייחס לכל התוכן הזמין בו בכל הפלטפורמות, לרבות טקסטים בפלטפורמת Wix, מאגרי מידע בפלטפורמת Google Spreadsheets, אפליקציה בפלטפורמת Glide וכל תוכן אחר בכל פלטפורמה אחרת המארחת תוכן הנושא את שם האתר.
  יובהר כי התנאים הנ"ל חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כגון טלפון סלולרי, טאבלט וכו'.

  בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים למשתמשים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

  הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
  השימוש באתר ובתכניו כפוף לתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש"), ומעיד על הסכמת ואישור כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר ("המשתמש") לכל האמור בהם.

 2. קניין רוחני

  האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, מאגרי מידע, קבצים המוצעים להורדה, חוות דעת, דירוגי בתי עסק ואנשי מקצוע וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "הלזריה" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "הלזריה" וממנהלו נדב לזר.

  בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים, טקסטים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש מאתר "הלזריה" וממנהלו נדב לזר.

 3. תוכן האתר

  האתר שואף לספק למשתמש את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן אין הלזריה יכולה להתחייב כי האתר יהיה זמין למשתמש בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
  השימוש באתר ובתכנים שבו ניתן כמות שהוא (as is), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר כל פרסום באתר ובמכשירי הקצה. לפיכך, השימוש בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
  יודגש כי האתר איננו משמש כאתר מכירות וכי "הלזריה" ונדב לזר לא יחשבו כמוכרים ו/או כמציעים למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמשים.

  קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
  "הלזריה" ונדב לזר אינם אחראים לתוכן המודעות המפורסמות באתר ולטיב השירות המוצע בהן. "הלזריה" ונדב לזר אינם אחראים לטיב ומהימנות המידע המופיע במאגרי המידע השונים באתר, לרבות פירוט שירותים, מאפיינים, סיווגים, פרטי קשר, תיאורים וכיו"ב של בתי עסק ונותני שירות, או לכל השלכות שהן על המשתמש בו, לרבות טענה על כל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו למשתמש אם יפעל על בסיס המידע. "הלזריה" ונדב לזר אינם אחראים למידע אשר הוזן באתר ע"י צד ג' כגון משתמשי האתר, לרבות חוות ודעת על בתי עסק ואנשי מקצוע כמו גם דירוג טיב השירות שלהם, ולא ישאו באחריות לכל טענה שתעלה בנושא. הזנת מידע לאתר ע"י המשתמשים היא על אחריותם הבלעדית וכרוכה בהסכמה לתנאי שימוש אלו. הנהלת האתר רשאית לערוך ואף להסיר מידע שהוזן לאתר ע"י צד ג' ללא התראה מראש או קבלת הסכמה מצד מזין המידע, אל אך ורק לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות (אך לא רק) במקרים בהם היא סבורה כי יש בה טעם לפגם, דיבה, לשון הרע, קידום עצמי, יחסי ציבור, חוסר אמינות ועוד.
  וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.
  הנהלת האתר רשאית לדרוש מכל משתמש אשר ביקש לפרסם דירוג או חוות דעת באתר אסמכתאות המעידות כי הוא אכן עמד בקשר עיסקי כזה או אחר מבית העסק ו/או נותן השירות נשוא הפרסום.
  על כל משתמש המוסר תכנים לפרסום באתר, לרבות דירוגים ו/או חוות דעת, חלה האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מהפרסום, ועליו להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים הפוגעים בפעילות המערכת ו/או תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו למטרות בלתי חוקיות; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (6) תכנים הפוגעים בפרטיות; (7) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לו; (8) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (9) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (10) תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי הנהלת האתר רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.
  בעצם הרשמתך לאתר הנך מקנה להנהלת האתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההנהלה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי ההנהלה בקשר לשימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר להנהלת האתר את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.
  הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

  התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של "הלזריה" ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

 4. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

  במיקרים מסוימים באתר, למשל על מנת לקבל גישה לתכנים לחברים בלבד או על מנת להזין פרטים אודות בית עסק הקשור אליך או שירות שאתה מספק, ייתכן כי תתבקש לספק ללזריה מספר פרטים אודותיך ואודות העסק או השירות. הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, מקיף ונכון, כפי שמתבקש בטפסים השונים באתר. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטפסים השונים במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.
  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות הסרה שלו מרשימת המשתמשים המורשים בגישה לתכנים, ללא צורך לספק סיבה אשר תהיה מקובלת על המשתמש.

  הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה על מנת להגן על פרטי המשתמשים והמנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "הלזריה".
  הנהלת "הלזריה" ונדב לזר רשאים לשלוח לכל הנרשמים לקבלת גישה לתכנים באתר דיוור בדואר אלקטרוני ככל שיידרש. כל משתמש רשאי לבקש את הסרתו מרשימת התפוצה, בכפוף להסרתו מרשימת המשתמשים המורשים בגישה לתכנים.
  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

 5. אבטחת מידע והגנה על פרטיות
  מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו במהלך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע שהמשתמשים מעבירים באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש").
  הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו בנתוני האתר. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אך ללא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה. המידע שתמסור בעת ההרשמה לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט להלן.
  האתר והנהלתו יהיו רשאים למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הם ימצאו כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם הם יהיו מחוייבים לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם הם יעמדו בפני איום שיינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית הנהלת האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
  הנהלת האתר לא יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר, והיא נסמכת על שירותיי פלטפורמת Wix לשם כך.
  הנהלת האתר רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. כמו כן, רשאית הנהלת האתר לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים. הגולש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי הנהלת האתר תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.

 6. קבצי Cookie
  "Cookie" הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על Cookie -ובו עושה הנהלת האתר שימוש הינו מוצפן, כך שרק
  הנהלת האתר יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
  בהסכימך להסכם זה אתה מתיר ללזריה להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותך על פיו.

 7. גילוי נאות

  באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

  בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

 8. איזור שיפוט

  בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

bottom of page