top of page

זכויות יוצרים

דיני זכויות היוצרים מגנים על אופן ביטויים של נכסים בלתי מוחשיים, אשר הינם על פי רוב תוצר של מאמץ או כשרון מחשבתי, אינטלקטואלי או יצירתי, בארבעה סוגים עיקריים של יצירות: יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית. בנוסף לכך קיימת זכות יוצרים בתקליט. זכות יוצרים ביצירה הינה הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה, אחת או יותר, כמפורט להלן, בהתאם לסוג היצירה. החוק מגדיר אגד של זכויות כלכליות המאפשרות ליוצר לאכוף את זכויותיו, לבצע ביצירות פעולות שונות, ולמנוע מאחרים לעשותן. זכויות אלה כוללות את זכות ההעתקה; הפרסום – לגבי יצירה שלא פורסמה; ביצוע פומבי; שידור; העמדת היצירה לרשות הציבור; עשיית יצירה נגזרת; השכרה. זכות זו הינה מוגבלת בזמן: חיי היוצר ועוד שבעים שנה. זכות יוצרים הינה נכס סחיר, אשר בעל הזכות רשאי למסחרה, למכור אותה, להעניק רישיונות שימוש בה וכיו”ב. הבעלות בזכויות היוצרים מוענקת על פי רוב ליוצר. החוק קובע פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים של עד 100,000 ש"ח לכל הפרה. בנוסף לזכות הכלכלית, יש ליוצר "זכות מוסרית" ביחס ליצירתו.

bottom of page