top of page

זכויות מבצעים

בנוסף לזכויות היוצרים, אמנים שהינם אמנים מבצעים נהנים מזכויות נוספות: זכויות מבצעים. מבצע הינו אדם המבצע במשחק, בשירה, בנגינה, במחול או בדרך אחרת, יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית. זכויות אלה הינן בעיקרן זכויות “שליליות”, הקובעות כי למבצע תהיה הזכות שהמעשים הבאים לא ייעשו אלא בהסכמתו: טביעה; שעתוק; שידור; ומכירה, השאלה, השכרה הפצה, יבוא או החזקה לצרכי מסחר של ביצועו ללא הסכמתו. מבצעים זכאים לתמלוגים ראויים בגין השמעה או הצגה של ביצועיהם. כמו כן למבצע זכות מוסרית בביצועו. בישראל הארגונים המייצגים את המבצעים והנגנים הם: עיל"ם (נגנים) ואשכולות (מבצעים).

bottom of page