top of page

זכות מוסרית

בנוסף לזכויות הכלכליות, שמשמעותן הינה כלכלית, קיימת ליוצר היצירה זכות נוספת, הידועה כ”זכות המוסרית”. זכות זו, שהינה זכות אישית של היוצר, עוסקת בקשר שבין היוצר ליצירה, והיא מגלמת שתי זכויות משנה: זכות ההורות (“הזכות לקבלת קרדיט” - "בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין"), בגין שימושים הנעשים ביצירה, ואשר נועדה להבטיח ליוצר כי יצירתו תיוחס לו, וכן “זכות השלמות”, המבקשת למנוע פגיעה ביצירתו של היוצר ו/או סילופה על ידי אחרים או פעולה שיש בה לפגוע בשמו או בכבודו של היוצר .

bottom of page