top of page

עוסק מורשה

עוסק מורשה חייב לגבות מלקוחותיו מס ערך מוסף (מע"מ) על כל עסקה ולהעביר את סכום הגבייה לרשות המסים העוסק המורשה רשאי לקזז מתוך הסכום המועבר לרשות המסים את מס תשומות שהוא המע"מ ששילם בגין רכישות והוצאות שוטפות עבור העסק מי שמחזור ההכנסות שלו מהעסק אינו עולה על 100,187 ש"ח בשנה, רשאי להיות עוסק פטור ישנם עסקים, כמפורט בהמשך, שחייבים בכל מקרה להירשם במע"מ כעוסק מורשה

bottom of page