top of page

עוסק פטור

עוסק פטור הוא עצמאי שאינו גובה מס ערך מוסף (מע"מ) מלקוחותיו (מלבד למקרים המפורטים בהמשך), ועל כן הוא פטור מדיווחים חודשיים או דו-חודשיים למע"מ (בניגוד לעצמאים אחרים) עוסק פטור אינו יכול לקבל החזר או לקזז את המע"מ ששילם בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות רק מי שמחזור ההכנסות שלו מהעסק אינו עולה על 100,187 ש"ח בשנה רשאי להיות עוסק פטור רישום העסק כעוסק פטור הוא צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות

bottom of page