top of page

קונדנסר

מיקרופון המכיל מימברנה דקה שעשויה מפילם דק, שצד אחד שלו מצופה בזהב או בניקל להולכה. המימברנה מורכבת קרוב מאוד ללוחית אחורית קבועה כאשר מתח מקטב מסופק אליה ע״י מקור מתח חיצוני (כמו סוללה או ספק כוח), או ע״י המטען של החומר האלקטרוליטי שבממברנה או בלוחית הקבועה. המימברנה והלוחית האחורית, המופרדות על ידי חלל אוויר קטן, יוצרות קבל (קונדנסר). גלי הקול מרעידים את המימברנה, ותנועתה משנה את הקיבול. שינוי זה מתורגם בעזרת מעגל חשמלי לשינויי מתח. ברוב המקרים, מיקרופון קונדנסר ידרוש מתח פנטום (Phantom Power). למיקרופון קונדנסר אמיתי ומקצועי, היענות תדר טובה יותר מאשר למיקרופון דינמי והוא יותר עדין מבחינת קלט הסאונד.

bottom of page