top of page

קניין רוחני

קנין רוחני הוא תחום משפטי המסדיר את הזכויות על נכסים בלתי מוחשיים מסוגים שונים, הנוצרים בצורה יצירתית דוגמת יצירות מוסיקליות, המצאות, מחזות, פורמטים, תרופות, עיצובים ייחודיים ועוד. הוא כולל מספר ענפים משפטיים מרכזיים: 1. דיני זכויות יוצרים - שמגנים על ארבעה סוגים עיקריים של יצירות: יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית. בנוסף לכך קיימת זכות יוצרים בתקליט. 2. דיני סימני מסחר – דיני סימני המסחר נועדו להגן על שם מסחרי או על לוגו, שהינם קניינו של אדם ועל המוניטין שרכש אדם כאשר עשה בהם שימוש, וכן להגן על הציבור מפני הטעייה, עקב שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר. 3. מדגמים (עיצובים) – המגנים על מוצרים מעוצבים המיועדים לייצור תעשייתי. 4. פטנטים - מגנים על אמצאות. אמצאה כשירת פטנט הינה אמצאה לגבי מוצר או תהליך בכל תחום טכנולוגי, אשר הינה חדשה, מועילה ויש בה התקדמות המצאתית והיא ניתנת לשימוש בתעשייה. בעלות בקניין הרוחני הינה נכס יקר ערך, המקנה בדרך כלל זכות למנוע מאחרים לעשות שימוש בקניין הרוחני. זכויות הקניין הרוחני הינן נכס קנייני המאפשר למסחר אותן ולבצע בהן עסקאות, בין אם בדרך של מכירת / העברת הזכויות או בדרך של מתן רישיונות שימוש. מרבית הזכויות בתחום הקניין הרוחני הינן מחייבות הגשת בקשה לרישום, בחינה ורישום מסודר על ידי רשם סימני המסחר, המדגמים והפטנטים. זכויות יוצרים אינן מחייבות רישום במדינת ישראל וככל שיצירה עומדת בדרישות החוק, תחול עליה הגנה גם במידה ולא נרשמה.הבעלות בקניין הרוחני בדרך כלל מוגבלת בזמן.

bottom of page