top of page

ריברב

אפקט הנוצר בטבע כאשר גל קול פוגע במשטח ומוחזרת השתקפות שלו. האפקט מצוי בכל חלל באופן תמידי, כך שהקלטה ״יבשה״ - ללא ריברב, תישמע למאזין הממוצע הרבה פחות טבעית מהקלטה עם ריברב. עם השנים טכנאים למדו לדמות ריברב באמצעים מכאניים ודיגיטאליים, והאפקט הפך לפופולארי ומרכזי בכל תחומי ההקלטה והביצוע.

bottom of page