top of page

IPI

קיצור של Intersted Party Number, מספר "תעודת הזהות" העולמית של בעל זכויות ביצירה מוזיקאלית. המספר מאפשר לזהות באופן מוחלט את זהות היוצר כפי שנרשמה על ידי אגודת זכויות היוצרים בה הוא חבר. מספר זה מוקצה על ידי אירגון העל של אגודות הזכויות היוצרים למוסיקה CISAC באמצעות אגודוה בה נרשם היוצר. לכל כותב מוסיקה, מילים, מעבד או ומו"ל למוסיקה רשום באגודה קיים מספר כזה. שימו לב: אם אתם חברים במספר אגודות יתכן שיש לכם יותר מ IPI אחד - דבר שעלול להביא לבלבול.

bottom of page